Përkthime

Keni për të përkthyer certifikata apo dëftesa, vendime gjyqësore apo tekste të tjera juridike, kontrata, vërtetime, plan-programe?  Si përkthyes gjyqësor ofrojmë përkthime me cilësi dhe shpejtësi.
Përkthime gjyqësore, në mënyrë profesionale dhe me çmime të arsyeshme.
Përkthimet e vërtetuara zyrtarisht dhe të vulosura, pranohen në të gjitha vendet gjermano-folëse dhe gjithashtu në Ambasadat/Konsullatat e vendeve gjermano-folëse.
Ne i përkthejmë dokumentet e Juaja me shkrim nga gjuha shqipe në gjuhën gjermane dhe anasjelltas. Gjithashtu ofrojmë edhe shërbime përkthimesh me gojë (simultane).
Një kalkulim të detajuar të çmimit për përkthimet e pranoni menjëherë pasi t’i dërgoni dokumentet përkatëse në e-mailin: perkthimet@deutschzentrumkosovo.com.  Gjithashtu mund të n’a kontaktoni edhe përmes numrit të telefonit: +383 43 877 238

Çmimorja e përkthimit Deutschzentrum Kosovo

lloji i dokumentit Çmimi Kohëzgjatja
Certifikata të gjendjes civile (+ Vula apostile prapa) 10€ për faqe Brenda 24h
Dëftesa, Diploma, Pasqyre / Certifikata të notave, Vërtetime, Vendime dhe të ngjashme (+ Vula apostile prapa) 10€ për faqe Brenda 24h
Kontrata të ndryshme 20€ për faqe Sipas konsultës me zyrën e përkthimit
Raporte të ndryshme nga fusha e mjekësisë apo gjyqësore 20€ për faqe Sipas konsultës me zyren e përkthimit
Dokument tjetër tekst 20€ për faqe Sipas konsultës me zyrën e përkthimit
Çfarë ne përkthejmë?

Dëftesa

Syllabuse

Vendime gjyqësore

Udhëzime

Diploma

Certifikata

Kontrata

Tekste shkencore

Plan-programe

Dokumente zyrtare

Faqe të internetit

Punime letrare