PËRKTHIME

Keni për të përkthyer certifikata apo dëftesa, vendime gjyqësore apo tekste të tjera juridike, kontrata, vërtetime, plan-programe?
Si përkthyes gjyqësor ofrojmë përkthime me cilësi dhe shpejtësi. Përkthime gjyqësore, në mënyrë profesionale dhe me çmime të arsyeshme.

Përkthimet të vërtetuara zyrtarisht dhe të vulosura, pranohen në të gjitha vendet gjermano-folëse dhe gjithashtu në Ambasadat/Konsullatat e vendeve gjermano-folëse.

Ne i përkthejmë dokumentet e Juaja me shkrim nga gjuha shqipe në gjuhën gjermane dhe anasjelltas. Gjithashtu ofrojmë edhe shërbime përkthimesh me gojë (simultane).
Një kalkulim të detajuar të çmimit për përkthimet e pranoni menjëherë pasi ti dërgoni në E-Mail dokumentet përkatëse.

Ne përkthejmë…
Dëftesa
Diploma
Plan-programe
Syllabuse
Certifikata
Dokumente zyrtare
Vendime (gjyqësore)
Kontrata
Faqe të internetit
Udhëzime
Tekste shkencore
Punime letrare
dhe shumë të tjera…